Niestety nie znaleziono produktów o podanej nazwie

Polityka Prywatności

 

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Filmcar Artur Filipowicz z siedzibą w Szczecinie prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 17/2 NIP 8520607988 REGON 810511297

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

§ 1.

Definicje

1. Administrator – oznacza Filmcar Artur Filipowicz z siedzibą w Szczecinie, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 17/7 70-252 Szczecin NIP 8520607988 REGON 810511297 który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika

2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

3. Serwis - Strona internetowa prowadzona przez Administratora, działająca w domenie: strefa.pl

4. Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 

§ 2.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Filmcar Artur Filipowicz z siedzibą w Szczecinie,  prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 17/2, 70-252 Szczecin NIP 8520607988 REGON 810511297

 1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych są następujące:

a)    Adres do korespondencji: Krzywoustego 17/2, 70-252 Szczecin

b)    Adres poczty elektronicznej: jubiler@filipowicz.pl

 

 

§ 3.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, Administrator przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

 2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu, dostosowania i rozwoju Serwisu

 

§ 4.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Administratora, odpowiedzialne za obsługę Serwisu oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 5.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

 2. W przypadku danych przetwarzanych dla celów związanych z działalnością marketingową, dane osobowe przechowywane będą do dnia zaprzestania prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, lub do dnia wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

§ 6.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 4. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7.

Dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 2. Konieczne jest podanie danych osobowych, które Administrator uzyskuje, aby wykonać umowę lub podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy. W tych przypadkach, brak danych skutkował będzie zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia

 3. W przypadkach innych niż wskazanych w powyższym ustępie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 8.

Automatyczne przetwarzanie danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania analitycznego.

 2. Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

 

 

§ 9.

Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików Cookies.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a)    dostosowanie zawartości strony internetowej apatr.pl do indywidualnych preferencji Użtykownika,

b)    optymalizacja korzystania ze strony,

c)    tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury,

d)    zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług,

e)    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,

f)     ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach

 

§ 10.

Zmiany

Wszystkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.

Ulubione